Sarnobat Family Tree

From Rohidekar

Revision as of 00:50, 1 November 2016 by Sarnobat (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Deprecated

Balkrishna Sarnobat -- ?
Dattatraya Sarnobat -- ?
Balkrishna Sarnobat -- ?
Ramchandra Sarnobat -- Seetabai
Madhukar Sarnobat -- Sudha
Anjali Sarnobat -- Vasudev Halliyal
Nitesh Halliyal
Aarthi Sarnobat -- Ravi Gathikar
Mohit Gathikar
Tejas Gathikar
Anupama Sarnobat
Bhoomika (daughter)
Sharad Sarnobat -- Suman Kari
Vandana Sarnobat -- Anil Deshpande
Shreya Deshpande
Shashank Deshpande
Vinayak Sarnobat
Arun Sarnobat -- Aruna Kulkarni
Ankur Sarnobat -- Pallavi
Rucha Sarnobat
Sachi Sarnobat
Purnima Sarnobat -- Lalit Deshmukh
Megh Deshmukh
Sawani Deshmukh
Udaya Sarnobat -- Savita Kulkarni
Sachin Sarnobat -- Lucia Dariano
Aloke Sarnobat
Sudhir Sarnobat -- Meenakshi Rohidekar
Prakash Sarnobat
Sridhar Sarnobat
Priya Sarnobat
Kunda Sarnobat -- Laxman
Hanumath Sarnobat -- Shubha
Sunil Sarnobat -- Anjali
Shreenath Sarnobat
Vaishnavi Sarnobat
Sujatha Sarnobat -- Rajan Naik
Aditya Naik
Vikram Naik
Kunja Sarnobat -- ?
Aasha
Lata
Maya

Deshpande Family Tree

Ambikha Deshpande(-- Ramchandra Sarnobat)
Narayan R Deshpande ('Dada mama') -- Tara Sabde ('Babi mami')
Ravi Deshpande -- Radhika
Pranav Deshpande
Dipti Deshpande
Raju Deshpande -- Rupa Kulkarni
Nita Deshpande
Nisha Deshpande
Rekha Deshpande -- Anant Kulkarni
Akshata Kulkarni
?? (son)
'Babu Mama' Deshpande
Pramod Deshpande
Preeti Deshpande -- Sanju Kalakukar (Detroit)
Priya Deshpande
Nanda Deshpande
Mangala Deshpande
Krishna Deshpande ('Shama Mama')
Pradeep
Dileep
Meena
Subbakka Vasant Deshpande -- Sarala
Ajit
Amit
Musu Deshpande -- Leela
Sanjay
Seema
Baxi
Champakka Deshpande
Personal tools